Vishvas Nangare Patil Thoughts in Marathi

Vishvas Nangare Patil Thoughts in Marathi

शांततेच्या काळात जास्त घाम गाळला 
तर.....युद्धाच्या काळात कमी रक्त सांडावे लागते.

प्रत्येक कोळ्याला माहित असते कि समुद्र हा भीषण 
आणि वादळे भयानक असतात पण या कारणांमुळे तो बंदरावर थांबत नाही.

स्वत:ची तुलना इतरां बरोबर करू नका.
तसे केल्यास तुम्ही स्वत:चा अपमान करता आहात.

सुरुवात कशी झाली यावर बऱ्याच घटनांचा शेवट अवलंबून असतो.

नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही,
तोपर्यंत सगळे काही शक्य आहे.

ज्याच्या डोळ्यात आत्मविश्वासाचे अंजन असते;
तो कुठल्याही काळोखातून सहज मार्ग काढतो.

मी अपयशी झालो नाही तर मी असे १०,००० मार्ग शोधले कि जे काम करत नाही.

अशक्य ते शक्य करण्यात वेगळीच मजा आहे;

निसर्गातील प्रत्येक वस्तूमध्ये काहीतरी आश्चर्यकारक आहे.

आपल्याला केवळ एकाच संधीची गरज आहे.

एखादे खोटे वारंवार सांगितले तर ते खरे वाटायला लागते.

एखांदी गोष्ट जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ती अशक्य वाटते.

मन तयार असेल तर संधी त्यासाठी अनुकूल ठरते.